• الوان کانی کویر میبد

  وارد کننده جوهر دیجیتال کاشی و سرامیک و رنگ های دیسپرس و راکتیو نساجی

لیست رنگ های راکتیو :

 • REACTIVE YELLOW ME4GL

 • REACTIVE GOLDEN YELLOW MERL

 • REACTIVE ORANG ME2RL

 • REACTIVE RED ME4BL

 • REACTIVE NAVY BLUE BRF

 • REACTIVE RED BS

 • REACTIVE BLUE R

 • REACTIVE T.BLUE G

 • REACTIVE BLACK B

 • REACTIVE BLUE BF

 • REACTIVE BLUE DEEP

 • REACTIVE ORANGE DEEP

 • REACTIVE YELLOW DEEP

 • REACTIVE BROWN DEEP

لیست رنگ های دیسپرس :

 • DISPERSE BLACK EXSF

 • DISPERSE NAVY BLUE EXSF

 • DISPERSE RED 73

 • DISPERSE YELLOW 211

 • DISPERSE YELLOW 56

 • DISPERSE ORANGE 25

 • DISPERSE ORANGE 30

 • DISPERSE BLUE 56.1

 • DISPERSE BLUE 79

 • DISPERSE BLUE 60.1

 • DISPERSE RED 167

 • DISPERSE RED 152

 • DISPERSE BLACK ED